این اواخر رئیس دولت آمریکا گفت ملت ایران یک ملت تروریست است. ببینید این نگاه چقدر ابلهانه است؛ یک ملت را می گوید تروریست، نمی گوید رهبر تروریست است، نمی گوید دولت تروریست است، می گوید ملت ایران تروریست است؛ این دشمنی نیست؟ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

    نام شما (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    موضوع

    پیام شما