به گزارش نیساخبر، ظرفیت تولید پرورش ماهی دوآب شهرستان سلسله سالانه یکهزارو ۵۰۰تن ماهی پرورای می باشد که در زمینی به مساحت ۱۳هکتار با ۲۰۰  استخر هشت وجهی واقع می باشد.

۱۴۰  استخر آن با ۲۵میلیارد تومان سرمایه گذاری احداث شده که از این مبلغ هشت میلیارد آن تسهیلات توسط سازمان جهاد کشاورزی و ۱۶ میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان آورده بخش خصوصی می باشد.

با بهره برداری از این مجتمع ۷۰نفر مستقیم و ۱۲۰نفر غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

این مجتمع اولین مجتمع مکانیزه ماهیان سردآبی کشور است.

شهرستان سلسله با تولید سالانه حدود چهار هزار تن ماهی در سال، رتبه سوم لرستان را در زمینه تولید ماهیان سردآبی به خود اختصاص داده است.

این شهرستان همچنین ظرفیت بی نظیری در تکثیر دارد و در این بخش نیز دارای رتبه نخست استان بوده و تمامی این پتانسیل ها دلیلی براستعداد فوق العاده شهرستان سلسله در بخش شیلات است.

هم اکنون سرانه مصرف ماهی درکشور بیش از۱۰ کیلوگرم است ولی این میزان در شهرستان سلسله ۶.۹ کیلوگرم یعنی کمتر از سرانه است.