دکتر خسروی در متن استعفای خود به اتفاقات تکان دهنده‌ای اشاره کرده است:
دخالت‌های بی‌جای برخی افراد فاقددانش‌و‌بینش‌ در امورات اجرایی شرایط ادامه کار را غیر ممکن کرده است.
دخالت‌های بیجایی که موفقیت‌های تحصیل شده سال‌های اخیر در توسعه شهرستان سلسله را به قهقرا کشانده نفس همه را بریده و ادامه کار را غیر ممکن کرده است.