آقای #علی_حاجی_پور از دلفان با حضور در فرمانداری دلفان به عنوان بیست و نهمین داوطلب کار ثبت خود را انجام داد .