محمد موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز اخیراٌ در نامه‌ای انتقادی و سرگشاده به رهبر معظم انقلاب، به جای نقد هم‌ فکرانش دردولت‌های مختلف و طیف‌های وابسته، معظم‌له را مسئول تمامی مشکلات کشور خوانده و با دادن آدرس غلط و فرار رو به جلو، انگشت اتهام را به سوی ایشان نشانه رفته است؛ این فرافکنی‌ها با اعتراضات گسترده آحاد مردم، صاحب نظران، کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، حوزویان، متخصصان و همه دلسوزان نظام و انقلاب مواجه شده است.