گزارش تصویری پنجمین همایش افسران فرهنگی استان لرستان

photo_2018-08-28_20-22-37

photo_2018-08-28_20-22-53

photo_2018-08-28_20-23-10

photo_2018-08-28_20-23-18

photo_2018-08-28_20-23-24

photo_2018-08-28_20-23-31

photo_2018-08-28_20-23-54

photo_2018-08-28_20-24-10

photo_2018-08-28_20-24-29

photo_2018-08-28_20-24-46

photo_2018-08-28_20-24-51

عکاس: سجاد درویشی