آخرین اخبار

برخی مدیران دولتی تعهد درونی برای اجرای سند 2030 دارند

یک کارشناس امور سیاسی گفت: متأسفانه فراوانند مدیران این دولت در جاهای مختلف که یک تعهد درونی برای اجرای مفاد سند خائنانه 2030 در کشور را حس می کنند.