قابلیت برنامه :

بکار گیری تکنیک های مختلف و خلق آثار دو بعدی بر روی سطوح مختلف

اهداف گرافیک :

ابزاری در برابر جنگ نرم دشمن و ارتقای سطح فرهنگی جامعه . بی اثر کردن تبلیغات دشمن . تکنیک های طراحی در جذب مخاطب

آدرس و نحوه دسترسی عموم به برنامه : شبکه های اجتماعی

شماره تماس : ۰۹۱۶۵۵۶۸۴۰۰

سازنده : مصطفی حیدری

برای دانلود کلیک کنید