شریف خسروی روز یکشنبه در نشست توجیهی با مسوولین ستادهای انتخاباتی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری، با اشاره به لزوم اشراف مسوولین ستادهای انتخاباتی نامزدها با قوانین انتخابات، اظهار داشت: مسوولین ستادهای نامزدها باید حفظ آرامش شهروندان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند و مواردی همچون گذاشتن بلندگو و تجمع افراد را در درب ستادها که مانع برهم زدن آرامش شهروندان می شود را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه انتخابات باید در جهت ایجاد همگرایی و وحدت میان مردم باشد، خاطرنشان کرد: قوانین انتخابات مشخص هستند و مسوولین ستادها باید با اشراف کامل بر این قوانین آسایش مردم را در ایام تبلیغات فراهم نمایند.

فرماندار سلسله با اشاره به تعیین ۲ مسجد در شهرستان برای سخنرانی کاندیداها به منظور جلوگیری از تجمعات طرفداران نامزدها در خیابان های اصلی شهر و پیشگیری از ایجاد گره های ترافیکی به منظور حفظ آسایش شهروندان، ادامه داد: نامزدها و طرفداران آنها باید بدانند که بی قانونی و هنجارشکنی منجر به افتادن آنها از چشم مردم می شود.

وی با تاکید بر اینکه سلسله و دلفان یک حوزه انتخابیه محسوب می شوند، افزود: همه برادر هستید و یک پیکر واحد محسوب می شوید، باید با پرهیز از مسائلی همچون طایفه گرایی و جدا دانستن دو شهرستان از یکدیگر، نماینده ای را انتخاب کنید که منتخب هردو شهرستان باشد.

خسروی گفت: باید بگونه ای رفتار کنید که از شما اخلاق انتخاباتی درستی در ذهن های مردم باقی بماند.

۲۲ نامزد در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان تایید صلاحیت شده اند که ۱۳ نفر آنها اهل سلسله بوده و تاکنون تعداد ۹ نفر از آنها انصراف خود را اعلام کده و چهارنفر در شهرستان در عرصه رقابت باقی مانده اند.

۸۳ شعبه اخذ رای در شهرستان سلسله برای جمع آوری آرای مردم اختصاص داده شده است.

سلسله و دلفان یک حوزه انتخابیه محسوب می شوند و به صورت مشترک یک کرسی در مجلس بهارستان دارند.